Finteo
Umów się +48 666 168 802 Biuro Obsługi Klienta 24h/7

Działając w imieniu firmy ZAUFANY PROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-000 Pruszcz Gdański Aleja Ks. Józefa Waląga 1 / 3 C, NIP 6040232926 KRS 0000987618 REGON 522864481 (dalej: ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o.) , niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy REALIZACJI OFERTY FACEBOOK PRZEZ ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o., a także w celach marketingowych. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o.

2. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowew celu realizacji oferty na Facebook.

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania OZNACZONY W OFERCIE FACEBOOK, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji ZAMÓWIENIA (WYBRAĆ CO ISTOTNE), a także przez czas, w którym ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat (WPISAĆ INDYWIDUALNIE) od dnia SKORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z OFERTY NA FACEBOOK. Przez taki sam czas, ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

4. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail, numer telefonu i identyfikator Facebooka (ID).

5. Przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

6. Przetwarzanie ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pośrednictwa finansowo - prawnego, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o..

7. Przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. są: Michał Nowak i Paweł Milski. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. w Zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

9. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

10. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

11. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest Paweł Milski dostępny pod numerem telefonu: 500-275-000, oraz adresem e-mail pawel.milski@gmail.com

12. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować NIEZREALIZOWANIE OFERTY FACEBOOK.

13. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: pawel.milski@gmail.com , stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: „Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. z siedzibą Pruszczu Gdańskim moich danych osobowych”.

14. ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o.”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.”

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

x

Umów się na darmową rozmowę telefoniczną z Ekspertem Oddłużeniowym - pomoże Ci rozwiązać Twój problem.

Nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą z numeru +48 666 168 802 lub +48 600 641 312 najszybciej jak to możliwe.